Bedre indeklima giver pote i skolen

 

Eleverne bliver hurtigere og bedre til at løse opgaver, når indeklimaet forbedres.

En undersøgelse lavet af DTU viser, at man kan forbedre elevers præstationer med op til 14 % ved at fordoble ventilationsraten fra et lavt niveau. Dette svarer populært sagt til, at elever med et godt indeklima i klasseværelset kan spare op til et helt års skolegang!

Bedre ventilation og mere moderate temperaturer i de danske skoler ville ikke alene øge trivslen blandt eleverne. Det ville også mindske sygefraværet og forbedre præstationerne.

Elever og lærere opholder sig væsentlig længere tid på landets folkeskoler nu, end da mange af skolerne blev opført for 40-50 år siden. For mens folkeskolen har udviklet sig i takt med stigende krav til elever og lærere fra samfundet omkring dem, er folkeskolebygningerne slet ikke fulgt med.

I 2017 viste en opgørelse fra Arbejdstilsynet, at ud af 346 besøg på landets folkeskoler havde det resulteret i 84 påbud og vejledninger, som skal rette op på et dårligt indeklima.

For kommunerne er det unægtelig en benhård prioritering, når de skal vælge mellem renovering og opgradering af indeklimaet på deres folkeskoler eller stadig større udgifter til velfærd. I bedste fald vælger kommunerne de billigste løsninger her og nu, og i værste fald opgives det helt at gøre noget ved indeklimaet i folkeskolerne.

Problemet er bare, at den tankegang koster dyrt på længere sigt – både for brugerne af bygningerne og ikke mindst, når discountløsninger viser sig ikke at leve op til behovet. Der bør i højere grad fokuseres på de langsigtede gevinster.

I en tid hvor alle politiske partier har en ambition om, at Danmark skal have en folkeskole i verdensklasse, nytter det ikke noget, at eleverne risikerer ikke at få det fulde udbytte af undervisningen eller at få fysiske skavanker, fordi de dagligt skal sidde i lokaler med dårligt indeklima.

Hvis der er dårligt indeklima er der risiko for at blive påvirket af en lang række af indeklimasymptomer. Symptomerne omfatter f.eks. slimhindeirritation i øjne, næse og svælg, hudirritation, samt almensymptomer som tunghedsfornemmelse i hovedet, træthed, koncentrationsbesvær og utilpashed, allergiske luftvejslidelser og luftvejsinfektioner. Symptomerne skyldes sjældent én bestemt påvirkning og kan også forårsages af andre faktorer end indeklimaet. Et optimalt indeklima kan være med til, at sygefravær reduceres.

 

Løsningen er indlysende – indeklimaet skal opprioriteres. 

Indeklimaet består af:  

  • Luftkvalitet – bl.a. luftens indhold af partikler, støv, gasser og dampe
  • termiske forhold – bl.a. lufttemperatur, strålingstemperatur, lufthastighed og luftfugtighed
  • lysforhold – bl.a. lysstyrke, lysfarve, kontraster og reflekser
  • lydforhold – bl.a. lydstyrke og frekvensfordeling

Indeluft tilføres forurening fra mange forskellige kilder. I lokaler med høj persontæthed, som i et klasselokale, er det oftest personerne selv, der er den mest betydende forureningskilde. Derfor er ventilation en vigtig faktor til begrænsning af forureningsniveauet. Luftens indhold af CO2 er et mål for, hvor godt et lokale er ventileret. I et klasselokale bør CO2 koncentrationen ligge mellem 800 og  1000 ppm, hvis luftkvaliteten skal opleves som tilfredsstillende.

Den relative luftfugtighed bør ligge mellem 40 og 60 %, så er det hverken for fugtigt eller for tørt. Mange tror fejlagtigt, at hvis der er problemer med indeklimaet, er det fordi luften er for fugtig, og der er fare for skimmelsvamp og mug. Det er langtfra tilfældet for de fleste, da luftfugtigheden i halvdelen af årets timer er for lavt – og det er i virkeligheden herfra, at de fleste indeklimagener stammer. Den tørre luft kan fx være årsag til man får stød, som følge af elektricitet, der opstår under en lav fugtighed. Desuden viser undersøgelser, at der er øget risiko for overførsel af luftbårne smitte mellem mennesker, fx influenza, ved en lav luftfugtighed.

Indeklimasensorer i klasselokalerne gør behovsstyret ventilation mulig. Det betyder, at der ventileres efter det aktuelle behov. Udover at sikre et konstant godt indeklima bidrager behovsstyrede systemer også til at spare energi. Prisen på sensorer er faldet væsentligt de senere år, – indeklimasensorer bør være lige så naturlige i et klasselokale, som termostater.

 

Jysk CTS A/S kan gøre noget ved jeres indeklima ! Vi kan installere et CTS anlæg som automatisk sørger for godt indeklima og dermed ordentlige arbejdsforhold for elever og lærere. En automatisk styring af jeres indeklima vil være en gevinst også på de langsigtede omkostninger. Vi kan efterfølgende stå for vedligehold og kontrol af anlægget.

Kontakt os på tlf.: 75 54 12 00 og få mere at vide.